STATUTUL ASOCIAŢIEI

PRO ANIMA CIVITATE ET STUDIIS

 

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI

Art. 1. ASOCIAŢII: DOMINTE PAUL, BULACU IULIA-CRISTINA, COTEŞ DĂNUŢ

Art. 2. DENUMIREA ORGANIZAŢIEI: Organizaţia se numeşte: ASOCIAŢIA PRO ANIMA CIVITATE ET STUDIIS (P.A.C.E.S.). Aceasta este organizată în baza O.G. nr.26/2000 modificată, la care pot adera persoane fizice, indiferent de naţionalitate, sex, vârsta, convingeri politice sau religioase şi persoane juridice

Art. 3. Emblema. Emblema ASOCIAŢIEI   PRO ANIMA CIVITATE ET STUDIIS este protejată prin legea dreptului de autor.

Art.4. ASOCIAŢIA PRO ANIMA CIVITATE ET STUDIIS este persoană juridică română de sine stătătoare, independentă, neguvernamentală, apolitică, autonomă şi umanitară. Termenul de fiinţare al ASOCIAŢIEI  PRO ANIMA CIVITATE ET STUDIIS este nelimitat .

Art.5. Sediul principal al acestuia se stabileşte în România, mun. Constanţa

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art.7. Obiectivele asociaţiei. Pentru realizarea acestor scopuri, se propun următoarele obiective:

1. Valorificarea potenţialului cultural, social şi economic prin implementarea de programe cu caracter ştiinţific, istoric, muzeal, educativ, economic, turistic, ecologic, sportiv etc.;

2. Facilitarea şi realizarea activităţilor de educaţie formală şi non formală şi instruire, prin organizarea de
seminarii, cursuri de scurtă şi lungă durată, programe de formare profesională, mese rotunde,
conferinţe, simpozioane, dezbateri publice, programe de schimb etc;

3. Realizarea de activităţi de informare, lobby, consultanţă, promovare şi advocacy, prin organizarea sau
participarea la seminarii, conferinţe, în domeniul dezvoltării economice, ecologice, sociale şi culturale;

4.  Promovarea cunoaşterii, conservării şi protejării mediului şi ecosistemelor.

5. Promovarea cunoaşterii drepturilor şi a libertăţilor omului, în principal a libertăţii conştiinţei şi a
dreptului la liberă exprimare;

6. Promovarea   instrumentelor, modelelor de bune practici şi programelor de incluziune activă şi de
ocupare, dedicate persoanelor defavorizate şi nevoilor comunităţilor lipsite de oportunităţi de dezvoltare;;

7. Atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, a surselor de finanţare sub formă de donaţii, subvenţii,
finanţări, sponsorizări, contribuţii, cotizaţii etc., necesare pentru realizarea scopului propus

8. Acordarea de burse şi premii, finanţarea de proiecte de cercetare şi de stagii de documentare;

9. Acordarea de consultanţă în vederea obţinerii de finanţări din surse interne şi externe;

10. Dezvoltarea şi implicarea  în proiecte de economie socială, în programe de cercetare, conştientizare,
educare, incluziune activă, antreprenoriat social şi dezvoltare sustenabilă dedicate creării de oportunităţi
de ocupare şi incluziunii sociale pe piaţa muncii.

11. Editarea şi difuzarea unor programe, broşuri, afişe, reviste, insigne, autocolante, pixuri, fanioane,
agende, tricouri, brichete, calendare, cărţi poştale, medalii, cupe, CD-uri, materiale video cu manifestările Asociaţiei, postere, plachete, numere de concurs, agende de bord, diplome, harţi şi itinerare de concurs, panouri specifice, invitaţii, precum şi a altor materiale tematice realizate în cadrul Asociaţiei, menite să popularizeze imaginea şi activitatea Asociaţiei;

12. Organizarea de conferinţe, dezbateri, cercuri de studii şi programe de cercetare prin crearea unui centru
de documentare şi o arhivă proprie, o colecţie proprie de documente, bibliotecă virtuală; stabilirea de legături cu organizaţii, muzee, biblioteci, instituţii de cercetare şi învăţământ, programe, demersuri şi personalităţi culturale, din ţară şi străinătate, reprezentative pentru domeniile cuprinse în obiectivele societăţii, participarea la diferite manifestări din ţară sau din străinătate;

13. Promovarea înţelegerii între oameni, toleranţă, conştiinţă internaţională, mai ales în cadrul Europei,
precum şi adâncirea ideii de comunitate europeană;

14. Asigurarea schimbului de experienţă pozitivă între membrii asociaţiei şi comunitate în vederea creşterii
nivelului de cultură şi informare a acestora cu privire la integrarea ţărilor europene;

15. Efectuarea de schimburi de publicaţii, documentaţii, materiale, dispozitive cu asociaţii, cluburi, biblioteci etc. specialişti din ţară şi străinătate

16. Dezvoltarea şi implicarea în proiecte de integrare sociala a refugiaţilor, respectiv a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România

17. Realizarea şi găzduirea unei pagini WEB cu statutul asociaţiei pentru popularizarea activităţii asociaţiei.

18. Acordarea de consultanţă socio-profesională etc.

 

CAPITOLUL III
 ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Art. 8. Conducerea Asociatiei este exercitată de:

1. Adunarea Generală ;

2. Consiliul Director;

3. Cenzori, sau după caz, Comisia de cenzori;
 

Art.9. Adunarea Generala:

(1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei

(2) Competenţa Adunării Generale cuprinde:

 • a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale organizaţiei;
 • b. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • c. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 • d. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori;
 • e. înfiinţarea de filiale;
 • f. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 • g. dizolvarea şi  lichidarea organizaţiei, precum  şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • h. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

(3) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an

(4) Convocarea Adunării Generale se face cel puţin o dată pe an, sau ori de câte ori este necesar, convocarea efectuându-se de către Preşedintele sau Secretarul General al Asociaţiei, prin hotărârea Consiliului Director şi oricând se va cere în scris şi motivat de către cel puţin 2/3 din numărul membrilor .

(5) Toţi membrii au drept de vot egal. La o a doua convocare se va putea decide cu majoritate absolută a celor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

(6) Deciziile pentru dizolvarea organizaţiei, sau transformarea scopului social, trebuie să întrunească cel
puţin 2/3 din numărul total al membrilor organizaţiei.

(7) Adunarea Generală mai decide:

 • a. asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii;
 • b. asupra admiterii şi excluderii membrilor;
 • c. asupra formelor de convocare a Adunării Generale;
 • d. asupra modului de votare;
 • e. asupra quorumului şi majorităţii sau altor organe de administraţie şi control;
 • g. de a determina atribuţiile organelor de conducere a asociaţiei;
 • h. toate actele care nu sunt atribuite prin statute sau actul constitutiv organelor de direcţie, administraţie şi control, aparţin de drept Adunării Generale, care le va exercita conform statutului;
 • i. Adunarea Generală este prezidată de Preşedintele organizaţiei.

Art.l0.Consiliul Director: Consiliul Director este constituit din:

1. Preşedinte – DOMINTE PAUL;

2. Vicepreşedinte – BULACU IULIA-CRISTINA;

3. Secretar general – COTEŞ DĂNUŢ

Art.ll

1. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;

2. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 • a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
  bugetului  de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
  cheltuieli, precum şi proiectul programelor organizaţiei;
 • b. încheie acte juridice în numele şi pe seama organizaţiei;
 • c. aprobă organizarea şi politica de personal ale acesteia;
 • d. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

3. Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Director se stabilesc prin statut; Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

4. Consiliul Director poate hotărî schimbarea sediului;

5. Consiliul Director reprezintă asociaţia în toate actele vieţii sale juridice, conformându-se statutului şi deciziilor Adunării Generale.

Art.l2. Preşedintele

Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele acesteia.

Acesta coordonează munca Consiliului  Director în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale, asigură promovarea imaginii organizaţiei şi reprezintă aceasta în relaţiile cu terţii.

În caz de imposibilitate a exercitării funcţiei, preşedintele poate delega cu atribuţiile sale pe Vicepreşedinte sau pe Secretarul General.

Preşedintele poate fi ales numai dintre membrii fondatori ai asociaţiei sau din membrii asociaţiei, cu o vechime continuă în asociaţie de minimum 7 ani. Modificarea acestei prevederi poate fi făcută doar cu acordul tuturor membrilor fondatori activi la momentul luării deciziei.

Art.13. Vicepreşedintele

Reprezintă organizaţia în raport cu terţe persoane fizice şi/sau juridice în situaţia imposibilităţii exercitării funcţiei de către Preşedinte şi creează, promovează şi susţine proiectele acesteia şi ale membrilor săi.

Art.l4. Secretarul General

Secretarul General răspunde de secretariatul organizaţiei şi asigură informarea membrilor acesteia, preia toate prerogativele Vicepreşedintelui în cazul în care acesta nu şi le poate îndeplini.

Secretarul General este însărcinat cu tot ceea ce priveşte corespondenţa , trimiterea diverselor convocări şi redactarea proceselor verbale ale Consiliului Director.

Secretarul General  asigură relaţiile de protocol între aceasta şi diferite instituţii, organizează întrunirile festive ale membrilor organizaţiei cu diferite ocazii.

Secretarul General realizează o coordonare între departamente în vederea ducerii la îndeplinire a programelor şi intereselor organizaţiei;

Secretarul General coordonează activitatea departamentului economic şi protocol. Art.15. Directorii de Departamente

Răspund de departamentele din subordine, colaborează cu celelalte organe din Consiliul Director şi duc la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director.

Art.16. Cenzorul sau Comisia de Cenzori

(1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor.

(2) în momentul în care organizaţia depăşeşte numărul de 100 de membri înscrişi, controlul financiar
interior se exercită de către o Comisie de Cenzori.

(3) în realizarea competenţei sale cenzorul sau după caz, Comisia de cenzori:

 • a. verifică modul în care este administrat patrimoniul acesteia;
 • b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 • c. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
 • d. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în O.G.nr.26/2000 şi stabilite de Adunarea Generală.

(4) Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(5) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de Cenzori îşi poate elabora un Regulament Intern de funcţionare.

 

CAPITOLUL IV
 MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.l7. Poate dobândi calitatea de membru al organizaţiei orice persoană fizică sau juridică care aderă la prezentul statut şi îşi achită cotizaţia de membru stabilită de Adunerea Generală. Acestea vor depune cerere de aderare, în scris, Consiliului Director.

 • Consiliul Director va stabili în termen de 7 zile posibilitatea soluţionării favorabile a cererii.
 • Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să participe la toate activităţile iniţiate în cadrul asociaţiei, precum şi la manifestările organizate de societăţi sau asociaţii cu care asociaţia are relaţii;

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director;

d) să poată face parte din comisiile pentru care optează;

e) să beneficieze de toate resursele asociaţiei: sediu, documentaţie, fonduri, aparatură din dotare, etc,
în vederea realizării scopului şi obiectivelor asociaţiei;

f) să participe sau să fie reprezentat la lucrările Adunării generale a asociaţiei cu drept de vot pentru
adoptarea tuturor hotărârilor;

g) să primească asistenţă şi consultanţă în vederea fundamentării deciziilor proprii;

h)  să primească publicaţiile asociaţiei contra cost.

i)   alte drepturi prevăzute de lege si de regulamentul de ordine interna

Membrii organizaţiei au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului statut precum şi hotărârile Adunării generale a asociatei, în
funcţie de calitatea pe care o au în cadrul acesteia;

b) să manifeste iniţiativă în derularea activităţilor din cadrul comisiilor în care au cerut sau au primit
atribuţii;

c) să contribuie, prin faptele lor, la ridicarea prestigiului asociaţiei;

d) să nu prejudicieze, prin atitudini şi comportamente inadecvate, interesele asociaţiei;

e) să promoveze ideile asociaţiei, prezentând scopul acesteia, atât în ţară cât şi în străinătate şi să
atragă în rândurile ei, în acest mod, oameni de valoare;

f) să fie preocupaţi şi să contribuie permanent, cu sugestii şi idei din sfera asistenţei psihopedagogice, la progresul învăţământului premii vers i tar romanesc;

g) membrii activi ai asociaţiei au datoria să-şi achite cu regularitate cotizaţia, să sprijine şi să
popularizeze publicaţiile asociaţiei, să contribuie la buna desfăşurare a activităţilor iniţiate de
asociaţie şi să iniţieze, ei înşişi, proiecte viabile în vederea realizării scopului său.

h)  să nu facă propagandă nici unui curent politic în timpul şi la locurile de organizare a acţiunilor acesteia;

i)    să nu transmită informaţii confidenţiale din cadrul asociaţiei, informaţii ce pot fi folosite de persoane din afara acesteia .

j)   să respecte conducerea asociaţiei si a asociaţiilor colaboratoare ; k) alte obligaţii stabilite pentru membrii asociaţiei de către Adunarea Generală.

Art.18. Dobândirea şi pierderea calităţii de membru:

Calitatea de membru se obţine printr-o declaraţie formulată de aderare scrisă, recunoaşterea statutului si a actului constitutiv al organizaţiei, plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei lunare.

Membrii organizaţiei pot fi:

a. membrii activi;

b. membrii de onoare.

Intrarea în asociaţie se poate realiza pe baza unei cereri de aderare, depuse la sediul Asociaţiei de către reprezentanţii persoanelor juridice sau persoana fizică, prin care sunt de acord cu Statutul Asociaţiei.

Cererea de aderare urmează să fie studiată, iar în cazul în care cererea este acceptată, persoana fizică sau juridică în cauză va deveni membru al Asociaţiei, urmând să plătească taxa de înscriere, valoarea căreia, va fi stabilită ulterior prin hotărârea consiliului director. Membrii fondatori sunt de drept membri activi ai Asociaţiei. Membrii activi ai asociaţiei pot fi persoane care au obţinut titlul ştiinţific de doctor în istorie sau persoane juridice care au drept scop exclusiv cercetarea istorică, care cunoscând statutul acesteia sunt de acord cu prevederile lui şi înţeleg să contribuie la realizarea scopului acesteia.

Membri de onoare

Titlul de membru de onoare al Asociaţiei are rol onorific şi se acordă persoanelor fizice sau juridice care prin activitatea lor au adus mari beneficii dezvoltării şi promovării activităţilor psihologice şi educaţionale Calitatea de membru de onoare se acordă de către preşedintele Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director.

Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele situaţii:

- prin deces;

- la cererea expresa şi scrisă a membrului;

- prin excludere, în baza hotărârii Consiliului Director, pentru abateri grave sau repetate de la prevederile
statutului sau Regulamentului de ordine internă, pentru comiterea unor infracţiuni săvârşite cu intenţie sau
pentru condamnare definitivă.

- în cazul neachitării cotizaţiei în termenele stabilite de Consiliul Director;

Art.19.Toţi membrii organizaţiei au drept de vot egal şi îşi păstrează independenţa, răspunzând numai

pentru activităţile şi proiectele realizate în cadrul acesteia.

Art.20. Fiecare membru al organizaţiei este liber să-şi manifeste în scris intenţia de retragere din cadrul

acesteia, fără motivare, cu un preaviz de 7 zile.

Art.21. Excluderea se pronunţă de către Consiliul Director al organizaţiei. În termen de 7 zile persoana exclusă poate depune contestaţie la Consiliul Director, iar după caz Adunării Generale. Hotărârea acesteia este definitivă.

Art.22. Departamentele Organizaţiei

Departamentele din cadrul organizaţiei vor fi reprezentate de către un director care va coordona activitatea acestora, va asigura relaţiile publice ale departamentului pe care îl reprezintă, se va ocupa de editarea unui buletin al acesteia, de reviste şi materiale cu caracter informativ, va dezvolta şi promova relaţiile externe ale acesteia, va desfăşura activităţi de binefacere şi va atrage noi membrii în cadrul acestuia.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.23. Patrimoniul organizaţiei este constituit iniţial din bunuri şi valori, fonduri realizate prin subvenţia membrilor, precum şi din anumite activităţi ale căror rezultate vor fi incluse în beneficiul organizaţiei.

Intră în patrimoniul asociaţiei bunuri folosite pentru acţiuni nemijlocite ale acesteia şi valori provenite din donaţii, organizări de cursuri, spectacole, consultanţă, subvenţii, legate şi investiţii proprii, sponsorizări etc.

Patrimoniul iniţial al asociaţiei va fi in valoare de 1500 Ron vărsat de asociaţi în numerar

CAPITOLUL VI
VENITURI

Art. 24. Veniturile Organizaţiei provin din:

- cotizaţii ale membrilor;

- donaţii, colecte, sponsorizări sau legate;

- resurse obţinute de la bugetele locale şi/sau de la bugetele de stat si fonduri UE;

- dobânzi şi/sau dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii;

- resurse obţinute de la organizaţiile internaţionale;

- cedarea drepturilor de autor deţinute;

- alte venituri prevăzute de lege.

Art.25. Orice modificare adusă ulterior prezentului act se va efectua în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE

Art.26. Dizolvarea organizaţiei poate avea loc:

 • a. de drept;
 • b. prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
 • c. prin hotărârea Adunării Generale.
  Asociaţia se dizolva de drept prin:
 • a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 • b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • c) imposibilitatea   constituirii   adunării   generale   sau   a   constituirii   consiliului   director   în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;
 • d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixata de lege, dacă acesta nu a fost întrunit timp de 3 luni.
 • Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
 • Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
 • a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 • d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
 • e) în cazul prevăzut la art.14(2) din Ord.nr.26/2002 instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îţi are sediul.

Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentica, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 27. În cazul dizolvării asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public prin hotărârea adunării generale.

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin(2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

În cazul în care asociaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art.56 alin(l) din Ord. Nr.26/2000, lit.a) şi c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul ân a cărui raza teritoriala asociaţia îşi va avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.

Art.28. Mijloacele fixe din componenţa patrimoniului organizaţiei, care se află în administrarea sa pot date în folosire şi/sau administrare altor persoane fizice sau juridice, numai în condiţiile stabilite de Consiliul Director cu respectarea prevederilor legale şi a normelor interne de funcţionare pe bază de contract.

Art.29. Organizaţia va avea dreptul de a avea tribună, mijloace de multiplicare, editare, tipărire, staţie radio-T.V., publicitate, sigiliu, ştampilă, siglă, drapel, insigne, iar membrii săi vor fi legitimaţi.

Art.30. Organizaţia are dreptul de a se afilia la reţele şi organisme naţionale si internaţionale.

Art. 31. Prezentul statut se completează cu prevederile legale în vigoare şi cu regulamentul de ordine internă.

Art. 32. Relaţiile organizaţiei cu autorităţile publice sunt cele prevăzute în Cap.VIII din O.G. nr.26/2000 modificată cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Prezentul statut a fost încheiat astăzi 24.02.2014, în Constanţa în 7 exemplare originale.

 

Anunţuri curente